30 thema’s van de Burgerbegroting

1. betere voetpaden

ideeën die voetpaden verbeteren

enkele voorbeelden:

  • verzakkingen wegwerken
  • herstellingen uitvoeren
  • het gebruik van voetpaden onderzoeken…

2. verkeer afremmen

ideeën die het verkeer in je straat afremmen door sensibilisering of kleine aanpassingen, zoals een drempel of versmalling

Flitscamera’s plaatsen of verkeersregels wijzigen mag district Antwerpen niet. 

3. veilig naar school

ideeën die het verkeer naar een school veiliger maken, door bijvoorbeeld te sensibiliseren of door kleine aanpassingen zoals een drempel of versmalling 

4. fietsvriendelijke straten

ideeën die fietsen in de stad stimuleren, of die fietsen aangenamer maken

enkele voorbeelden:

  • fietsenstallingen
  • bestaande fietspaden verbeteren
  • een straat asfalteren…

Extra fietspaden of fietsstraten aanleggen mag district Antwerpen niet. 

5. bewoners met talent

ideeën die bewoners stimuleren om hun talent te tonen via kleine tentoonstellingen, performances, enzovoort 

6. kunst en cultuur op straten en pleinen

ideeën die tijdelijke kunst of cultuur in de publieke ruimte brengen

enkele voorbeelden:

  • kunstwerken
  • kleine tentoonstellingen
  • urban culture
  • initiatieven rond cultureel erfgoed
  • een flashmob…

7. lokale themamarkten en –festivals

ideeën over lokale markten en kleine festivals rond een bepaald thema

Je kan geld krijgen voor bijvoorbeeld sprekers, ruimte, eten en drinken…

8. concerten en/of feesten in de buurt

ideeën over lokale optredens en kleinschalige feesten waarop de hele buurt welkom is

Je kan geld krijgen voor bijvoorbeeld artiesten, geluid en belichting, feestruimte, eten en drinken.  

9. meer en betere sportvelden

ideeën om sportvelden in openlucht aan te leggen of te verbeteren, toegankelijk voor iedereen 

10. zet je buurt in beweging

ideeën die jong en oud in een buurt doen bewegen

enkele voorbeelden:

  • evenementen
  • promotie
  • naschoolse sport…

11. bewegen in de publieke ruimte

ideeën die mensen doen bewegen door toestellen of andere stimulansen te plaatsen, voor bijvoorbeeld fitness of urban sports

12. aantrekkelijke straten en pleinen

ideeën die een plein of straat aantrekkelijker maken met bijvoorbeeld zitplekken, drinkfonteinen, betere verlichting of wegdek, eventueel samen met extra groen 

13. kindvriendelijke straten en pleinen

ideeën die een straat, kruispunt of plein kindvriendelijker maken, bijvoorbeeld voor de veiligheid of via spel, speelterreinen, speelwater of een permanent hinkelpad 

14. toegankelijke straten en pleinen

ideeën die straten, pleinen en routes toegankelijker maken zodat minder mobiele mensen of senioren er makkelijker kunnen wandelen, rusten of rijden met rolstoel of kinderwagen

enkele voorbeelden:

  • een stoeprand verlagen
  • geleiding voor blinden
  • obstakels wegnemen
  • markeringen aanbrengen
  • integraal toegankelijke routes
  • rustpunten… 

15. meer bomen

ideeën die meer bomen brengen in straten, op pleinen en in parken, in volle grond of in verharding, meestal door het district 

16. samentuinen

ideeën die samentuinen starten, uitbouwen, bekendmaken of vernieuwen

Mensen uit de buurt tuinieren samen. 

17. ontharden

ideeën die stenen of beton uitbreken in straten of op pleinen en deze vrijgekomen ruimte groener maken  

18. lokale projecten voor klimaat en milieu

ideeën om het milieu in de wijk samen te verbeteren, of om buren bewust te maken van het milieu of de verstoring van het klimaat

enkele voorbeelden:

  • bio-diversiteitsprojecten
  • sensibilisering…

19. experimenteel groen

ideeën die experimenteren met groen in je straat of buurt

enkele voorbeelden:

  • een tijdelijke groene herinrichting van publieke ruimte
  • vernieuwende vormen van groen zoals mosmuren, tiny forests, verticaal groen...  

20. groen in straten en op pleinen

ideeën die meer of beter groen brengen of stimuleren in straten en op pleinen

Bloemen, struiken, planten, in volle grond of in bakken, moeten het belangrijkste zijn.

enkele voorbeelden:

  • geveltuinen
  • groenslingers
  • bloembakken
  • hangmanden
  • speelgroen
  • eetbaar groen
  • pop-up parken
  • openstellen van privé-groen...  

21. ontmoeting in de buurt

ideeën die bewoners samenbrengen binnen een buurt of rond een interesse

22. plek om te studeren

ideeën die ruimte of materiaal voorzien voor kinderen en jongeren die samen huiswerk maken of studeren (geen bijles of hulp) 

23. iedereen hoort erbij

ideeën voor mensen in armoede, anderstalige nieuwkomers, kinderen en jongeren (ook zonder papieren), senioren, LGTBQ, mensen met een beperking… 

24. verbindende projecten

ideeën die mensen samenbrengen van verschillende leeftijden, culturen of achtergronden

25. deel-, geef- en ruilacties

ideeën die voorwerpen en diensten delen, weggeven of ruilen, bijvoorbeeld een geefkast of een ruilbib 

26. betere communicatie

ideeën die de communicatie in je wijk of binnen je organisatie verbeteren

enkele voorbeelden:

  • wijkkrantjes
  • nieuwsbrieven
  • een website
  • een vorming toegankelijke communicatie…  

27. meer inspraak

ideeën die de inspraak van bewoners verhogen binnen het district, een buurt of wijk, een straat, een vereniging of organisatie

enkele voorbeelden:

  • kinderen mee laten nadenken over hun sportclub
  • of met de buurt praten over de inrichting van een pleintje… 

28. versterken van verenigingen

ideeën die verenigingen versterken van bijvoorbeeld jongeren, senioren, cultuur, sport, handelaars...

Dit kan gaan van coaching en vorming tot teambuilding en materiaal.

29. ondersteuning vrijwilligers

ideeën die vrijwilligers voor een organisatie zoeken, opleiden, begeleiden, bedanken of ondersteuning bieden met bijvoorbeeld kledij of materiaal

30. digitale vernieuwing

ideeën die digitale toepassingen ontwikkelen of stimuleren, of data verwerken, om ons district beter te maken

enkele voorbeelden:

  • een app om eenzaamheid te voorkomen
  • of om elkaar te helpen…