Richtlijnen voor het indienen van projecten

Wie mag projecten indienen?

 • Zowel natuurlijk personen, feitelijke verenigingen, commerciële actoren als erkende privaat- of publiek rechterlijke rechtspersonen (vzw, bvba, nv,..) mogen projecten indienen voor de Burgerbegroting. De rechtspersonen moeten erkend zijn op het moment van de aanvraag.
 • Je hoeft geen adres in het District Antwerpen te hebben. Goede ideeën kunnen van overal komen.
 • Organisaties en personen kunnen uitgesloten worden, bv. omwille van openstaande schulden bij stad of district, op basis van herhaalde negatieve ervaringen in voorgaande jaren, … Het districtscollege beslist hierover.   

Welke projecten kan je indienen?

 • Het project moet passen binnen een thema en budget dat in vorige stappen door de inwoners werd vastgelegd.  
 • Het project moet binnen de bevoegdheden van het district Antwerpen vallen.
 • Je kan een project indienen om zelf of in groep te realiseren, of een project dat het district uitvoert.
 • Het project moet gerealiseerd worden op één jaar.
 • Het project moet de inwoners van het District Antwerpen ten goede komen. Bij voorkeur vindt het dan ook plaats in het district Antwerpen. Een uitstap met vrijwilligers uit het district naar de Kalmthoutse hei kan wel. Een theatergezelschap uit Borgerhout kan indienen, als de voorstelling gemaakt wordt met inwoners van het district, en vertoond word in het district.
 • Evenementen moeten zo veel mogelijk openstaan voor alle bewoners van het district. Het aanbod wordt breed gecommuniceerd. In principe is het aanbod gratis, uitzonderingen moeten worden gemotiveerd en goedgekeurd. Projecten voor een kleine en/of besloten groep kunnen enkel mits grondige argumenten. Het districtscollege beslist hierover.
 • Het project vindt plaats in de publieke ruimte, of op privéterrein met een publiek karakter. Zo veel mogelijk inwoners moeten er gebruik van kunnen maken (bv regenwaterton aan voorgevel i.p.v. achtergevel).
 • De Burgerbegroting ondersteunt geen buitenlandse reizen, levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde, fondsenwerving en subsidiekanalen.
 • Het project moet bestaan uit nieuwe activiteiten of extra aanbod met een meerwaarde voor de inwoners. Vanaf nu (2020) kan een gekozen project maximum twee opeenvolgende jaren opnieuw ingediend worden. Een project kan dus maximum drie jaar na mekaar ingediend worden.
 • Het project moet passen in de missie van de vereniging.
 • Grote partners die cruciaal zijn voor het project, moeten vooraf hun engagement geven (bv. woonmaatschappij, politie, NMBS…).
 • Infrastructuurprojecten mogen niet gelinkt zijn aan een andere verbouwing.
 • Grote infrastructuurprojecten voor straten of pleinen die in deze legislatuur heraangelegd zullen worden komen niet in aanmerking.

Hoeveel projecten mag je indienen per jaar?

 • Je mag maximum 5 projecten indienen vanuit dezelfde persoon of organisatie.
 • Je mag maximum 1 full time personeelslid (loon kost of freelance) aanvragen per organisatie, al dan niet gespreid over verschillende projecten. 

Voor welk budget mag je indienen?

 • Het project moet passen binnen een thema en budget dat in vorige stappen door de inwoners werd vastgelegd. 
 • Alle bedragen zijn inclusief BTW.
 • Privépersonen en feitelijke verenigingen kunnen bedragen tot 7.500 EUR ontvangen voor eigen uitvoering. Rechtspersonen en commerciële actoren kunnen budgetten voor grotere projecten ontvangen.
 • Het project gaat kostenbewust om met het budget. Er wordt nagedacht over de meest efficiënte manier om een doel te bereiken (bv. materiaal huren i.p.v. kopen).
 • Investeringen/verbouwingen aan privé eigendom kunnen enkel als ze een publieke functie hebben. De meerwaarde van ingrepen moet voor inwoners van het district zijn.

Welke kosten mogen ingediend worden?

 • Werkingskosten voor het project: communicatie, logistiek, vervoer, huur lokalen (niet aan eigen organisatie), catering, materiaal, workshops, begeleiding, vrijwilligersvergoedingen (binnen wettelijke maxima) …
 • Investeringen: 
  • elektronisch materiaal wordt drie jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij aanpassing van capaciteit;
  • ander duurzaam materiaal (meubilair, vervoersmiddelen, …) wordt tien jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij aanpassing van capaciteit;
  • bij defecten of diefstal wordt geen nieuw materiaal ter beschikking gesteld.
  • voor tweedehandsmateriaal gelden de garantieperiodes voorzien door de leverancier.
 • Loonkost: projecten mogen max 1VTE personeel aanwerven en  loonkosten inbrengen. Dit kan onder de vorm van aanwerving via een arbeidscontract of freelance-contracten.
  • Loonkost: met arbeidscontract. De prestaties worden bijgehouden in een logboek. Een bedrag van max. 10% van de voorziene loonkost mag gebruikt worden voor overheadkosten, deze kosten moeten niet verantwoord worden  (bv. verwarming, boekhouding, telefonie, bureautica, vervoer,....). Deze kosten zitten vervat in overhead en kunnen dus niet apart in rekening gebracht worden.
  • Freelance: met factuur en geldig BTW nummer. Voor diensten hou je een logboek bij als bijlage bij de factuur. Overhead wordt niet toegekend: deze kosten worden verrekend in de factuur. Voor producten vermeldt de factuur een duidelijke omschrijving van prestaties en tijdsinzet.
  • Loonkosten (ook free-lance) moeten marktconform zijn. 
 • Het project mag beperkte inkomsten genereren, bv. een lage deelnamekost om no-show tegen te gaan. Deze inkomsten worden mee verrekend in het budget en afgetrokken van het subsidiebedrag.
 • Projecten of activiteiten mogen niet dubbel gefinancierd worden.

Krijgen kleine projecten  (<5.000 €) dubbele stemmen bij het kiezen van de projecten?

 • Nee. Dit was een experiment in 2019 met weinig succes, dus het wordt niet herhaald.