Ontharden: € 245.083

Maximale ontharding Happaertstraat

Korte omschrijving

We stellen een doorgedreven ontharding voor met 100% inzet op infiltratie van regenwater en gebruik van circulaire materialen, met een ontwerp afgestemd op de schaal en het gebruik die de leefbaarheid drastisch zal verbeteren.

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit.

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

De Happaertstraat is een straat in het centrum van Antwerpen met enkel lokaal verkeer, die de verbinding vormt tussen de Bogaardestraat en de Bredestraat. Momenteel is deze weg volledig verhard met betonkliners, het regenwater gaat rechtstreeks naar de riolering en er zijn slechts enkele geveltuintjes en groenbakken door bewoners aangelegd die een beetje leven in deze straat brengen. De ligging in de stad alsook het dense en lokale karakter vragen gewoonweg om deze straat maximaal te ontharden en te injecteren met een portie groen.

Wat ga je doen?

Aan de hand van een aantal ingrepen rond ontharding willen we deze straat maximaal ontharden en herinrichten. We hebben 5 elementen bepaald dewelke samen een geheel vormen waarmee ingezet wordt op het creëren van een klimaat robuuste aanleg va het openbaar domein. 1. Half-verharding fietsstraat. De her aanleg van bestaande wegenissen, zeker op plekken waar er beperkt verkeer is, zijn een kans om de bestaande infrastructuur verder te ontharden. Door het inrichten van een centrale groene strook is er een groot potentieel aan extra infiltratie oppervlakte, anderzijds zorgt het ook voor een weginfrastructuur die meer gedefinieerd is op maat van de zwakke weggebruiker. De weg infrastructuur faciliteert op deze manier mee het juiste rijgedrag en de juiste snelheid waarmee auto’s er passeren. 2. Half-verharding parkeerplaatsen Er worden een aantal specifieke plekken ingericht voor autostaanplaatsen, deze zones zullen voorzien worden als half-verharding, eventueel in verbinding met boomvakken. 3. Infiltrerende goten De centrale goot wordt vervangen door een waterdoorlatende goot. Dit kan door het aanleggen van een waterdoorlatende goot op een waterdoorlatende onderfundering. In het geval dit niet mogelijk is kan er ook geopteerd worden om de afvoeren van het regenwater richting een infiltrerende kratten onder het wegdek af te voeren. Enkel in het geval van hevige regenwater dat alle infiltratie verzadigd is zorgt een overloop voor de afvoer richting de riolering. 4. Boomspiegels XL We voorzien extra XL boomvakken. We maximaliseren de oppervlakte en kunnen ook in de hoogte werken door groenbakken vorm te geven die dan ook als straatmeubilair kunnen functioneren. 5. Infiltrerende voetpaden Ook de voetpaden die verhard moeten blijven in het kader van een vlotte toegankelijkheid zullen heraangelegd worden in waterdoorlatende materialen zodat ook hier het water een weg kan vinden. • Wat is de meerwaarde We vinden het belangrijk om een grotere ingreep te doen omdat dit de kans geeft om met één investering op verschillende vlakken een impact te hebben. Naast het feit dat er meer regenwater op natuurlijke wijze zal kunnen infiltreren, hetgeen een positieve impact zal hebben op zowel wateroverlast als waterschaarste, zal ook de algemene woonkwaliteit verbeterd worden, het groen-blauw netwerk wordt versterkt met een kans voor meer biodiversiteit en het reduceert hittestress. Het participatieve karakter is een kans voor meer verbinding in de buurt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We vinden het belangrijk om een grotere ingreep te doen omdat dit de kans geeft om met één investering op verschillende vlakken een impact te hebben. Naast het feit dat er meer regenwater op natuurlijke wijze zal kunnen infiltreren, hetgeen een positieve impact zal hebben op zowel wateroverlast als waterschaarste, zal ook de algemene woonkwaliteit verbeterd worden, het groen-blauw netwerk wordt versterkt met een kans voor meer biodiversiteit en het reduceert hittestress. Het participatieve karakter is een kans voor meer verbinding in de buurt.

Welke valkuilen zie je?

weerstand ifv parkeergelegenheid of uitdagingen omtrent participatie.

Wat is het stappenplan?

o Selecteren van welk deel van de straat in samenspraak met het District o Opstart en begeleiding participatietraject met de bewoners: communicatie m.b.t. visie en opmaak van een eerste ontwerp visie, door ons eventueel in samenwerking met de stad. o De visie zal door ons verder uitgewerkt worden in een voorontwerp. o In een tweede infomoment zal het ontwerp teruggekoppeld worden met de buurt en kan bekeken worden of deelprojecten door bewoners zelf uitgevoerd kunnen worden. o Vervolgens zal het ontwerp verder uitgewerkt worden door ons. De technische studie is i.s.m. de stad te verfijnen. o Aanleg door het district en de bewoners voor de afgesproken deelopdrachten.