Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Home-Startbuddy aan huis

Korte omschrijving

Vrijwilligers gaan wekelijks op bezoek bij een gezin met jonge kinderen in de buurt. Ze bieden een luisterend oor en ondersteunen de ouders met alledaagse opvoedingsvragen, administratie en vrije tijd. Met dit project wordt de werking uitgebreid met 20 extra vrijwilligers en gezinnen. Een 1/3 VTE coördineert.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

30000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Home-Start Vlaanderen vzw, afdeling Antwerpen

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Het kantoor is in 2060, de ondersteuning kan in heel het district plaatsvinden.

Wat ga je doen en waarom?

Home-Start is een laagdrempelig, preventief gezinsondersteunend initiatief waarbij opgeleide vrijwilligers wekelijks een gezin aan huis sociale en opvoedkundige steun bieden vanuit een krachtgerichte en netwerkversterkende benadering. Sociale steun en een sterk netwerk zijn beschermende factoren voor gezinnen en kinderen in een kwetsbare situatie. Hoewel de focus van Home-Start ligt op het realiseren van een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen en de veerkracht van ouders, heeft het project een bredere impact op de samenleving als geheel.  


Home-Start Vlaanderen richt zich op het versterken van de ouder-kindrelatie en het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinnen vanuit een grondrechtenbenadering. Home-Startvrijwilligers ondersteunen ouders met jonge kinderen bij het navigeren door uitdagingen in het gezinsleven. Leven, wonen, opgroeien en werken in moeilijke omstandigheden leggen een extra druk op het creëren van goede opvoedingsmogelijkheden.

Ouders die onder druk staan omdat een aantal basisbehoeften niet ingevuld zijn, dreigen aansluiting met de samenleving te missen en sneller de indruk krijgen dat ze tekortschieten. Het ondersteunen van gezinnen in een kwetsbare situatie is noodzakelijk om hun toegang te realiseren tot kwaliteitsvolle voorzieningen. Ouders die zich gesteund en van betekenis voelen, zitten beter in hun vel en zijn beter in staat en meer geneigd om actief deel te nemen aan de wat de samenleving te bieden heeft en aan gemeenschapsactiviteiten. 


Door gezinnen op deze manier te steunen, draagt Home-Start bij aan het versterken van sociale cohesie in de gemeenschap. Vrijwilligers en gezinnen, die elkaar normaal niet zo vanzelfsprekend ontmoeten, worden door Home-Start in contact gebracht via een georganiseerde vriendschap, die regelmatig een levenslang karakter krijgt. Bovendien draagt Home-Start bij aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen. Zo besteden vrijwilligers aandacht aan de pedagogische cultuur in het gezin en focussen zij op vrijetijdsparticipatie voor de kinderen en ouders.  


Verschillende partijen zijn betrokken in de organisatie: gezinnen die ondersteuning ontvangen, vrijwilligers die hun tijd en engagement doneren, en een professionele medewerker die het geheel coördineert en ondersteunt, vrijwilligers werft, selecteert en opleidt.  


Door gezinnen te ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen en hen te helpen bij het overwinnen van uitdagingen en drempels waarmee ze geconfronteerd worden, wil Home-Start Antwerpen bijdragen aan een gezondere en veerkrachtigere stad.  

 

 • Met dit project kunnen 20 gezinnen per jaar extra ondersteund worden, nu is het doel 20 gezinnen per jaar, met de extra middelen zouden we er 40 gezinnen per jaar van kunnen maken.
 • We gaan op zoek naar 20 extra vrijwilligers.
 • Een vrijwilliger gaat 1 keer per week langs. Een contactmoment duurt 2u tot 4u per keer, soms wat langer (bvb. tijdens een daguitstap).
 • De ondersteuning duurt ongeveer een jaar. 

Welke valkuilen zie je?

Wij zien het als een uitdaging om uit alle districten vrijwilligers te werven.  
Mogelijks kan dat ook onze valkuil zijn. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

 1. De toeleiding van de gezinnen gebeurt door diensten en hulpverleners uit verschillende sectoren (jeugdhulp, welzijnswerk, gezondheidszorg, opbouwwerk…).
 2. Intakegesprek: Tijdens dit gesprek aan huis bekijken de lokale coördinator en het gezin of en hoe een Home-Startvrijwilliger van betekenis kan zijn. Na dit gesprek, zoekt de coördinator een geschikte vrijwilliger.
 3. Kennismaking gezin – vrijwilligers: De coördinator begeleidt de vrijwilliger tijdens een eerste kennismaking met het gezin. Nadien gaat de vrijwilliger 1 keer per week zelfstandig langs in het gezin. 

 

De ondersteuning

 1. Periode van kennismaken en vertrouwen opbouwen.
 2. Proces in beweging. Vrijwilligers omschrijven deze fase weleens als “handen uit de mouwen en tegelijk op je handen zitten”. Praktische, opvoedkundige, administratieve of emotionele vragen: de vrijwilliger biedt in eerste instantie een luisterend oor. Het is de bedoeling dat het gezin het straks met een eigen netwerk aankan. Om dat te bewaken en eventueel bij te sturen is er zowel met het gezin als met de vrijwilliger tussentijds een afstemmingsgesprek voorzien. 
 3. Afronding en afscheid: Wanneer uit gesprekken met de vrijwilliger en of het gezin blijkt dat de steun uit het sociale netwerk toegenomen is, het gezin weerbaarder is om kleine problemen het hoofd te bieden en op verschillende vlakken de regie opnieuw in handen heeft, bouwen we de ondersteuning af. De lokale coördinator bespreekt met de vrijwilliger een mogelijk afbouwscenario en voert een afrondingsgesprek met het gezin (afbouwintensiteit van gezinsbezoeken, belangrijke nog te realiseren taken…).  

 

De vrijwilligers

 1. Infosessie: tijdens een infosessie maken de vrijwilligers kennis met Home-Start.
 2. Startopleiding: de vrijwilligers die zich willen engageren volgen een startopleiding.
 3. Kennismakingsgesprek: tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek peilen we aan de hand van een leidraad naar interesses, motivatie, praktische mogelijkheden en competenties van de vrijwilliger.
 4. Er wordt een vrijwilligersovereenkomst getekend.
 5. Ondersteuning van de vrijwilliger: nieuwsbrieven, intervisies/vorming, individuele gesprekken.
 6. Einde engagement: op het einde volgt er een afrondingsgesprek om te bekijken of het gezin nog extra nood heeft aan ondersteuning. Vaak blijft er na de afronding een vriendschappelijke relatie bestaan tussen het gezin en de vrijwilliger. 


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

24000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Coördinatie afdeling: vb: communicatiebeleid voor het werven van vrijwilligers, screenen en opleiden van vrijwilligers, intake-, opvolgings-, en afrondingsgesprekken gezinnen, matching vrijwilliger-gezin,...

Werkplek: HvhK Antwerpen Noord - De Wijk

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

Andere:

33,33% ofwel 1/3de (gemiddeld 12,7u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

6000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

 • Heen-en-weer tassen (tas met educatief materiaal, waarmee  vrijwilligers aan de slag gaan in hun gezinnen om via samenspel verbinding te maken tussen de kinderen en de ouders, de ouders vaardigheden aan te leren om met hun kinderen activiteiten te doen, aan te tonen dat je met weinig materiaal zinvolle activiteiten kan doen,...): € 450
 • Vorming en intervisie vrijwilligers (maandelijks vormingsaanbod met workshops, sprekers, partnerbezoeken) en intervisiemomenten met ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de vrijwilligers): € 650
 • Onthaal vrijwilligers (onthaalmap, startopleiding, dankmoment, waarderingsbeleid vrijwilligers): € 1.000
 • Communicatie (campagnes voor de bekendmaking van Home-Start en werving vrijwilligers): € 2.800
 • Verzekering vrijwilligers: € 300
 • Vervoer vrijwilligers (vervoerskosten van en naar het gezin): € 800

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

454.341.268