Terug naar het overzicht

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Straatsyndicaat - belangenbehartiging van thuislozen

Korte omschrijving

Het Straatsyndicaat  wil vanuit de realiteit van straatbewoners mogelijkheden onderzoeken om de levenskwaliteit van dak- en thuisloze mensen te verhogen.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

4000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Antwerps Straatsyndicaat vzw (in wording)

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Straatsyndicaat stelt zich op voor de gehele stad, maar legt de focus op 2000, 2018 en 2060 omdat straatbewoners vooral daar gebruik maken van de publieke ruimte.

Wat ga je doen en waarom?

Het in de aandacht brengen van de noden en rechten van straatbewoners en zo ook werken aan positieve beeldvorming via (piloot)projecten, acties, onderzoek en verhalen/podcasts. 
De belangen behartigen van straatbewoners bij het herinrichten van de publieke ruimte en hierbij zowel een signaalfunctie opnemen als de rol van brugfiguur vervullen tussen beleid, buurtbewoners en straatbewoners. 
De brug vormen tussen de woonproblematiek en de zorgproblematiek. 

Via het aansturen van participatief, gefaseerd en kwalitatief onderzoek willen we de mogelijkheden onderzoeken om de levenskwaliteit van straatbewoners te verhogen. We kozen daarvoor al andere concrete projecten zoals het plaatsen van lockers die 24/7 bereikbaar zijn en het vergroten van de openbare sanitaire mogelijkheden. 

Daarnaast willen we ook zelf de invulling van alternatieve woonvormen onderzoeken met en binnen de doelgroep; hoe deze een hefboom kunnen vormen bij mensen die getroffen worden door de wooncrisis. We willen deze resultaten breed bekend maken via een collectief te ontwikkelen website. 

Volgens het straatsyndicaat is dak- en thuisloosheid in de eerste plaats een woonprobleem. De gevolgen van deze wooncrisis hebben een grote impact op de welzijn-, zorg en gezondheidssector. Wonen is meer dan het hebben van een dak boven het hoofd. Samen met andere betrokkenen onderzoeken we welke kwaliteiten er aanwezig moeten zijn om van menswaardige woonomstandigheden te kunnen spreken.

De indiening van het project bij de Burgerbegroting op zich, gaf al een emanciperende dynamiek voor onze werking. In de discussies bleek dat mensen die dak- en thuisloos zijn vaak niet bereikt worden voor dergelijke projecten. De Burgerbegroting helpt ons verder in te zetten op de verbinding tussen de dagelijkse noden qua woon- en leefsituatie van straatbewoners en thuislozen enerzijds en de nood aan professionalisering anderzijds. Een deel van onze leden is ondervertegenwoordigd in de burgerprojecten vanwege hun korte scholing en/of hun onwennigheid met administratie. Maar zij zijn wel sterk in het slagkracht geven aan acties en het uitdragen van de resultaten.

Welke valkuilen zie je?

Tempo. In een gemengde groep zijn van (ex-)straatbewoners en andere betrokken Antwerpenaars moeten we erover waken dat we daadwerkelijk de vertolker zijn van de vragen en bezorgdheden van de straatbewoners en dat we een gezamenlijke taal en tempo ontwikkelen. 

Methodiek . Eigen aan het heterogene en zeer bevlogen straatsyndicaat is dat we niet zomaar passen in een juridisch genormaliseerd en gestandaardiseerd formaat. Het is hierdoor niet vanzelfsprekend dat we ons inschrijven in dit traject van een burgerbegroting. 

Bevoegdheden. Op dit ogenblik hebben we al een aantal onderzoeksrichtingen  die complex zijn en tot verschillende bevoegdheden behoren. We beseffen dat we niet alle noodzakelijke projecten kunnen realiseren, maar hopen vanuit ons netwerk toch de juiste aanzet te geven zodat eventueel andere partijen nog aan de slag kunnen met onze bevindingen. 

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

STAP 1;  Secretariaat opstarten. Omkaderen van leden van het Straatsyndicaat. Projectondersteuning samen met dak- en thuislozen. 

STAP 2; Onderzoeksteam samenstellen. En onderzoeksagenda opmaken voor het ontwikkelen en ruimte maken voor alternatieve werkvormen om dak- en thuislozen te bereiken. En om criteria te onderzoeken van kwaliteiten die aanwezig moeten zijn om van menswaardige woonomstandigheden te spreken. Niet vanuit een bouwkundig kader (daarvoor zijn er al tools) maar vanuit de realiteit van de straatbewoners. Daarom denken we dat we uit de traditionele kaders van wooncode (woning of appartement

STAP 3: Netwerk uitbouwen. Denk- en doe dagen organiseren samen met de dak- en thuislozen rond specifieke thema’s maar ook om inzichten te verzamelen en thema’s naar boven te laten komen die tot dusver onvoldoende werden belicht. 
Dit kan gaan rond het “wonen” als dusdanig, maar bijvoorbeeld ook over “sterven” of “zorg”.


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

4000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

  • Huur van ruimtes :  €600 
  • Verplaatsingskosten: €640
  • Vergoedingen en verzekering vrijwilligers: €2000
  • GSM: €120
  • Kopiekosten: €40
  • Klein materiaal: €300
  • Aankoop tweedehands laptop: €300