home-page

Ideeën indienen: de spelregels

 1. Wanneer kan ik een idee indienen?
 2. Wie mag ideeën indienen?
 3. Welke ideeën kan ik indienen?
 4. Hoeveel ideeën mag ik indienen?
 5. Voor welk budget mag ik indienen?
 6. Welke kosten mogen ingediend worden?
 7. Wat kan er in de publieke ruimte?
 8. 100.000 euro voor Luchtbal

Wanneer kan ik een idee indienen?

Vanaf 15 maart tot en met 28 april 2024, middernacht. 

-> terug naar boven

Wie mag ideeën indienen?

 • Zowel natuurlijk personen, feitelijke verenigingen, als erkende vzw’s mogen ideeën indienen voor de Burgerbegroting. Vzw's moeten erkend zijn op het moment dat ze een idee indienen. Feitelijke verenigingen moeten een bankrekening op naam van de vereniging hebben.
 • Je hoeft niet in district Antwerpen te wonen. Goede ideeën kunnen van overal komen. Inwoners van het district moeten wel voordeel hebben van je idee.
 • Organisaties en personen kunnen uitgesloten worden, bijvoorbeeld omwille van openstaande schulden bij stad of district, of op basis van herhaalde negatieve ervaringen in voorgaande jaren. Het districtscollege beslist hierover.   

-> terug naar boven

Welke ideeën kan ik indienen?

 • Het idee moet passen binnen een thema en het budget dat in de vorige stap van de Burgerbegroting door de inwoners werd vastgelegd.
 • Het idee moet binnen de bevoegdheden van district Antwerpen vallen. Een school kan bijvoorbeeld wel een idee indienen om de straat te vergroenen, maar niet om workshops in de klas te financieren. Onderwijs is immers een stedelijke bevoegdheid. 
 • Je kan een idee indienen om zelf of in groep te realiseren, of een idee dat het district uitvoert, of een combinatie van beide. 
  Bijvoorbeeld: het district plant een boom en de bewoners organiseren feestje. 
  Het district moedigt bewoners aan om zelf initiatief te nemen. Indien dat niet lukt, zoeken we naar samenwerking met een organisatie. In laatste optie kan het district de opdracht uitbesteden volgens de regels die daarvoor gelden. Deze kost wordt dan mee begroot. 
 • Projecten die uitgevoerd worden door bewoners of verenigingen moeten gerealiseerd worden binnen één jaar. Infrastructuurprojecten zal het district uitvoeren in maximaal 2,5 jaar.
 • Het project moet de inwoners van district Antwerpen ten goede komen. Bij voorkeur vindt het dan ook plaats in district Antwerpen.
  Enkele voorbeelden: een uitstap met vrijwilligers uit district Antwerpen naar de Kalmthoutse Heide kan. Een theatergezelschap uit Borgerhout kan een idee voor een voorstelling indienen, als die voorstelling in district Antwerpen plaatsvindt.
 • Evenementen moeten zo veel mogelijk openstaan voor alle bewoners van het district. Het aanbod wordt breed gecommuniceerd en in principe is het gratis. Uitzonderingen moeten worden gemotiveerd en goedgekeurd. Projecten voor een kleine en/of besloten groep kunnen enkel mits grondige argumenten. Het districtscollege beslist hierover.
 • Het project vindt plaats in de openbare ruimte, of op privéterrein met een openbaar karakter. Zo veel mogelijk inwoners moeten er gebruik van kunnen maken.
  Bijvoorbeeld: een regenwaterton aan je achtergevel kan niet, eentje aan de voorgevel waar ook buren gebruik van kunnen maken, kan wél.
 • Bij evenementen moet er aandacht zijn voor duurzaamheid (geen wegwerpbekers, opruim,…) en voor gehoorbescherming.
 • De Burgerbegroting ondersteunt geen buitenlandse reizen, levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde, fondsenwerving en subsidiekanalen.
 • Werkingsmiddelen moeten gaan naar nieuwe activiteiten of extra aanbod met een meerwaarde voor de bewoners (geen reguliere werking). Infrastructuurbudget kan gaan naar reguliere werking, in verhouding tot de duur en schaal van de werking zoals bekend bij het district.
 • Het project moet passen in de missie van de vereniging.
 • Grote partners die absoluut nodig zijn voor een project, moeten vooraf hun engagement geven (bijvoorbeeld Woonhaven, De Lijn, NMBS,…).
 • Infrastructuurprojecten mogen niet gelinkt zijn aan een andere verbouwing.

-> terug naar boven

Hoeveel ideeën mag ik indienen?

 • Een persoon of organisatie mag maximaal 5 projecten per jaar aanvragen en/of realiseren.
 • Per organisatie mag maximaal 1 full time personeelslid (als loontrekkende of freelancer) aangevraagd worden, al dan niet gespreid over verschillende projecten. 

-> terug naar boven

Voor welk budget mag ik indienen?

 • Van het totale budget van de Burgerbegroting mag maximaal 40% naar werkingskosten gaan. Investeringen moeten minstens 60% uitmaken. Dit geldt niet op het niveau van individuele projecten.

Lees hier meer over de 60-40 regel.

Hier vind je meer uitleg over het verschil tussen werkingskosten en investeringkosten.

 • Het idee moet passen binnen een thema en het budget dat in de vorige stap door de inwoners werd vastgelegd.
 • In februari en maart 2024 werden de 8 thema's en hun budgetten vastgelegd voor de ideeën die vanaf 15 maart tot en met 28 april 2024 ingediend kunnen worden.
 • Een indiener kan maximaal 50% van het totale budget van het thema vragen, en maximaal 50% van het werkingsbudget, al dan niet gespreid over verschillende projecten.
 • Privépersonen en feitelijke verenigingen kunnen maximaal 7.500 EUR in totaal ontvangen voor eigen uitvoering, al dan niet gespreid over verschillende projecten.
 • Vzw’s kunnen maximaal 90.000 EUR in totaal ontvangen voor eigen uitvoering, al dan niet gespreid over verschillende projecten.
 • Alle bedragen zijn inclusief btw.
 • Het project gaat kostenbewust om met het budget. De indiener denkt na over de meest efficiënte manier om een doel te bereiken (bijvoorbeeld materiaal huren in plaats van kopen).
 • Investeringen en verbouwingen aan privé-eigendom kunnen enkel als ze een publieke functie hebben. De meerwaarde van deze ingrepen moet voor inwoners van het district zijn. 

-> terug naar boven

Welke kosten mogen ingediend worden?

 • Werkingskosten voor het project: communicatie, logistiek, vervoer, huur van lokalen (maar niet aan de eigen organisatie), catering, materiaal, workshops, begeleiding, verzekeringen, vrijwilligersvergoedingen (binnen de wettelijke maxima, richtprijs 5 EUR per uur, enkel voor organisaties die ook een vrijwilligersverzekering afsloten) en artiestenvergoedingen (binnen de wettelijke maxima).
 • Investeringen: de ontvanger verbindt zich ertoe om duurzame investeringsgoederen tijdens de afschrijvingsperiode niet te verkopen maar te blijven gebruiken waarvoor ze zijn toegekend.
  • Elektronisch materiaal wordt drie jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij uitbreiding van capaciteit.
  • Ander duurzaam materiaal (meubilair, vervoersmiddelen) wordt tien jaar gebruikt. Binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij uitbreiding van capaciteit.
  • Bij defecten of diefstal wordt geen nieuw materiaal ter beschikking gesteld. We raden aan een verzekering te nemen.
  • Voor tweedehandsmateriaal gelden de garantieperiodes voorzien door de leverancier.

Lees hier wat werkingskosten en investeringkosten precies zijn.

 • Personeelskosten: vzw's mogen maximaal 1 VTE personeel aanwerven en loonkosten inbrengen, al dan niet gespreid over verschillende projecten. Dit kan in de vorm van aanwerving via een arbeidscontract, een uitbreiding van een bestaande arbeidsovereenkomst of freelance contracten (met factuur en geldig BTW nummer). 
  • Loonkost: de prestaties moeten per dag bijgehouden worden in een logboek waarvan wij op deze website een sjabloon ter beschikking stellen. Een bedrag van max. 10% van de voorziene loonkost mag gebruikt worden voor overheadkosten, deze kosten moeten niet verantwoord worden, bijvoorbeeld voor verwarming, boekhouding, telefonie, bureautica, vervoer,... Deze kosten zitten vervat in overhead en kunnen dus niet apart in rekening gebracht worden.
  • Freelance: We bespreken de opdracht en de noodzaak om dit freelance te doen. Voor diensten hou je een logboek bij als bijlage bij de factuur. Overhead wordt niet toegekend: deze kosten worden verrekend in de factuur van de freelancer. De factuur vermeldt een duidelijke omschrijving van prestaties en tijdsinzet.
  • Loonkosten en kosten voor freelancers moeten marktconform zijn. 
 • Projecten of activiteiten mogen niet dubbel gefinancierd worden. Elk project moet juist gebudgetteerd worden, bijkomende middelen voor dezelfde activiteiten aanvragen via het districtsfonds kan niet.

-> terug naar boven

Wat kan er in de publieke ruimte? 

 • Infrastructuurprojecten kunnen enkel doorgaan in de publieke ruimte die beheerd wordt door district Antwerpen, dus niet in stedelijke of bovenlokale straten en niet op stedelijke of bovenlokale pleinen zoals bijvoorbeeld de Groenplaats, de Leien, de Meir, de Grote Markt, het Operaplein,….
 • Grote infrastructuurprojecten voor straten of pleinen die al in de meerjarenplanning zijn opgenomen komen niet in aanmerking.
 • Irrigatie van groen wordt niet gefinancierd, bijvoorbeeld bij verticaal groen zoals groengevels.
 • Als een evenement plaatsvindt in de publieke ruimte, dan moet er een evenementenaanvraag ingediend worden bij stad Antwerpen.
 • Elk idee mag ingediend worden. Experten van district Antwerpen bekijken of het idee past binnen de bevoegdheden van district Antwerpen (bijvoorbeeld geen projecten over mobiliteit, afvalbeleid of veiligheid omdat dit stedelijke bevoegdheden zijn). Ze kijken ook na of het gerealiseerd kan worden binnen de wettelijke voorschriften, rekening houdend met bijvoorbeeld de doorgang voor de brandweer. Daarnaast worden ook de bestaande voorschriften voor aanleg in de publieke ruimte en kwaliteitseisen nagekeken. Zo moet  bijvoorbeeld voor bomen voldoende wortelruimte aanwezig zijn. Samen zoeken we naar een haalbaar project - bijvoorbeeld struiken in plaats van bomen.
 • Als een idee in de openbare ruimte duidelijke impact heeft op bewoners of gebruikers, dan moet de indiener inspraak organiseren van deze betrokkenen, ofwel vóór het indienen, ofwel na de stemming.
 • Rond onderhoud en beheer maken we duidelijke afspraken, ook voor de jaren na het project. Die kost wordt mee begroot. Als het onderhoud bij bewoners blijft, wordt dit vastgelegd in de afsprakennota. Als het district instaat voor het onderhoud in de toekomst, is vooraf een akkoord van het districtscollege nodig. 

-> terug naar boven

100.000 euro voor Luchtbal

In Luchtbal (postcode 2030) leeft de Burgerbegroting nog steeds minder dan in andere buurten. Daarom geeft het district dit jaar éénmalig een boost aan Luchtbal van 100.000 euro. Dat budget gaat gegarandeerd naar projecten op Luchtbal. Zo hebben bewoners en organisaties wat meer kans om een idee uit te voeren. Het totale budget van de Burgerbegroting blijft 1,4 miljoen euro.

In de evaluatie van 2021 werd vastgesteld dat Luchtbal de wijk is die het minst deelneemt aan de Burgerbegroting, zowel in het participatieproces als in het ontvangen van budget voor projecten. De voorbije jaren probeerden we op verschillende manieren om de deelname in Luchtbal te verhogen. Dit leidde niet tot een hogere deelname aan de eerste stap van de Burgerbegroting, het kiezen van thema’s en het verdelen van het geld, en ook niet aan het vervolg van de cyclus zoals het indienen van ideeën, het deelnemen aan de stemming en het ontvangen van projectbudgetten. 

Daarom zet het district dit jaar in op concrete projecten in Luchtbal. Deze stap is duidelijker en zichtbaarder dan de eerste, en kan meer enthousiasme genereren. Nu er terug een grotere diversiteit aan thema’s is, lijken enkele partners opnieuw mogelijkheden te zien. Ook de opties voor infrastructuur kunnen organisaties over de schreef trekken. 

Ideeën voor Luchtbal krijgen dit jaar éénmalig een duwtje in de rug zodat er zeker projecten uitgevoerd kunnen worden in 2025. Op die manier wordt zichtbaar wat de Burgerbegroting kan betekenen voor de wijk, haar bewoners en de lokale werkingen.

-> terug naar boven