Ideeën indienen: vraag & antwoord

Tot wanneer kan ik een idee indienen?

Tot zondag 14 mei 2023, middernacht. 

Wie mag ideeën indienen?

 • Zowel natuurlijk personen, feitelijke verenigingen, als erkende vzw’s mogen ideeën indienen voor de Burgerbegroting. De vzw’s moeten erkend zijn op het moment van de aanvraag. Feitelijke verenigingen moeten een bankrekening op naam van de vereniging hebben;
 • Je hoeft niet in district Antwerpen te wonen. Goede ideeën kunnen van overal komen;
 • Organisaties en personen kunnen uitgesloten worden, bijvoorbeeld omwille van openstaande schulden bij stad of district, of op basis van herhaalde negatieve ervaringen in voorgaande jaren. Het districtscollege beslist hierover.   

Welke ideeën kan je indienen?

 • Het idee moet passen binnen een thema en budget dat in de vorige stap van de Burgerbegroting door de inwoners werd vastgelegd;
 • Het idee moet binnen de bevoegdheden van district Antwerpen vallen (een school kan bijvoorbeeld wel een idee indienen om de straat te vergroenen, maar niet om workshops in de klas te financieren, want onderwijs is een stedelijke bevoegdheid). 
 • Je kan een idee indienen om zelf of in groep te realiseren, of een idee dat het district uitvoert, of beide (bijvoorbeeld: het district plant een boom, de bewoners organiseren een feestje). Het district moedigt bewoners aan om zelf initiatief te nemen. Indien dat niet lukt, zoeken we naar samenwerking met een organisatie. In laatste optie kan het district de opdracht uitbesteden volgens de regels die daarvoor gelden, en wordt deze kost begroot. 
 • Projecten die uitgevoerd worden door bewoners of verenigingen moeten gerealiseerd worden binnen één jaar. Infrastructuurprojecten zal het district uitvoeren in maximaal 2,5 jaar;
 • Het project moet de inwoners van district Antwerpen ten goede komen. Bij voorkeur vindt het dan ook plaats in district Antwerpen (bijvoorbeeld: een uitstap met vrijwilligers uit het district naar de Kalmthoutse Heide kan. Een theatergezelschap uit Borgerhout kan indienen, als de voorstellingen in district Antwerpen vertoond worden);
 • Evenementen moeten zo veel mogelijk openstaan voor alle bewoners van het district. Het aanbod wordt breed gecommuniceerd. In principe is het aanbod gratis, uitzonderingen moeten worden gemotiveerd en goedgekeurd. Projecten voor een kleine en/of besloten groep kunnen enkel mits grondige argumenten. Het districtscollege beslist hierover;
 • Het project vindt plaats in de publieke ruimte, of op privéterrein met een publiek karakter. Zo veel mogelijk inwoners moeten er gebruik van kunnen maken (bijvoorbeeld een regenwaterton aan de voorgevel i.p.v. achtergevel);
 • Bij evenementen moet er aandacht zijn voor duurzaamheid (geen wegwerpbekers, opruim,…) en voor gehoorbescherming; 
 • De Burgerbegroting ondersteunt geen buitenlandse reizen, levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde, fondsenwerving en subsidiekanalen;
 • Werkingsmiddelen moeten gaan naar nieuwe activiteiten of extra aanbod met een meerwaarde voor de bewoners (geen reguliere werking). Infrastructuurbudget kan gaan naar reguliere werking, in verhouding tot de duur en schaal van de werking zoals bekend bij het district;
 • Het project moet passen in de missie van de vereniging;
 • Grote partners die cruciaal zijn voor het project, moeten vooraf hun engagement geven (bv. woonmaatschappij, De Lijn, NMBS…);
 • Infrastructuurprojecten mogen niet gelinkt zijn aan een andere verbouwing.

Wat kan er in de publieke ruimte? 

 • Infrastructuurprojecten kunnen enkel doorgaan in de publieke ruimte die beheerd wordt door district Antwerpen, dus niet in/op stedelijke of bovenlokale straten en pleinen (bijv. Groenplaats, Leien, Grote Markt, Operaplein…);
 • Grote infrastructuurprojecten voor straten of pleinen die al in de meerjarenplanning zijn opgenomen komen niet in aanmerking;
 • Irrigatie van groen wordt niet gefinancierd (bv. bij groene gevels);
 • Als een evenement plaatsvindt in de publieke ruimte, dan moet er een evenementenaanvraag ingediend worden bij stad Antwerpen;
 • Elk idee mag ingediend worden. Experten van district Antwerpen bekijken of het idee past binnen de bevoegdheden van district Antwerpen (bijvoorbeeld geen mobiliteit, geen afvalbeleid) en of het gerealiseerd kan worden binnen de wettelijke voorschriften (rekening houdend met bijvoorbeeld doorgang brandweer). Daarnaast worden ook de bestaande voorschriften voor aanleg publieke ruimte en kwaliteitseisen nagekeken (bijvoorbeeld voldoende wortelruimte voor bomen). Samen zoeken we naar een haalbaar project (bijvoorbeeld struiken i.p.v. bomen);
 • Als een idee in de publieke ruimte concrete impact heeft op bewoners of gebruikers, moet de indiener inspraak organiseren van diverse buren, ofwel vóór het indienen, ofwel na de stemming;
 • Rond onderhoud en beheer maken we duidelijke afspraken, ook voor de jaren na het project. Die kost wordt ook begroot. Als het onderhoud bij bewoners blijft, wordt dit vastgelegd in de afsprakennota. Als het district instaat voor het onderhoud in de toekomst, is vooraf een akkoord van het districtscollege nodig. 

Hoeveel ideeën mag je indienen?

 • Een persoon of organisatie mag maximaal 5 projecten per jaar aanvragen en/of realiseren;
 • Per organisatie mag maximaal 1 full time personeelslid (loonkost of freelance) aangevraagd worden, al dan niet gespreid over verschillende projecten. 

Voor welk budget mag je indienen?

 • Van het totale budget van de Burgerbegroting mag maximaal 40% naar werkingskosten gaan, investeringen moeten minstens 60% uitmaken. Dit geldt niet op het niveau van individuele projecten. 
 • Het idee moet passen binnen een thema en budget dat in de vorige stap door de inwoners werd vastgelegd;
 • Inwoners van het district legden voor de 5 thema's de volgende budgetten vast:
  • Betere voetpaden: 390.540 EUR

  • Fietsvriendelijke straten: 212.744 EUR

  • Groen in straten en op pleinen: 291.229 EUR

  • Meer bomen: 260.404 EUR

  • Ontharden: 245.083 EUR

 • Een indiener kan maximaal 50% van het totale budget van het thema vragen, en maximaal 50% van het werkingsbudget, al dan niet gespreid over verschillende projecten;
 • Privépersonen en feitelijke verenigingen kunnen maximaal 7.500 EUR in totaal ontvangen voor eigen uitvoering (eventueel gespreid over meerdere projecten);
 • Vzw’s kunnen maximaal 80.000 EUR in totaal ontvangen voor eigen uitvoering (eventueel gespreid over meerdere projecten);
 • Alle bedragen zijn inclusief btw;
 • Het project gaat kostenbewust om met het budget. De indiener denkt na over de meest efficiënte manier om een doel te bereiken (bijvoorbeeld materiaal huren i.p.v. kopen);
 • Investeringen/verbouwingen aan privé-eigendom kunnen enkel als ze een publieke functie hebben. De meerwaarde van ingrepen moet voor inwoners van het district zijn. 

Welke kosten mogen ingediend worden?

 • Werkingskosten voor het project: communicatie, logistiek, vervoer, huur lokalen (niet aan eigen organisatie), catering, materiaal, workshops, begeleiding, verzekeringen, vrijwilligersvergoedingen (binnen wettelijke maxima, richtprijs 5 EUR per uur, enkel voor organisaties die ook vrijwilligersverzekering afsluiten);
 • Investeringen: de ontvanger verbindt zich ertoe om duurzame investeringsgoederen tijdens de afschrijvingsperiode niet te verkopen maar te blijven gebruiken waarvoor ze zijn toegekend:
  • elektronisch materiaal wordt drie jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij aanpassing van capaciteit;
  • ander duurzaam materiaal (meubilair, vervoersmiddelen) wordt tien jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij aanpassing van capaciteit;
  • bij defecten of diefstal wordt geen nieuw materiaal ter beschikking gesteld. We raden aan een verzekering te nemen;
  • voor tweedehandsmateriaal gelden de garantieperiodes voorzien door de leverancier.
 • Loonkost: projecten mogen maximaal 1 VTE personeel aanwerven en loonkosten inbrengen. Dit kan in de vorm van aanwerving via een arbeidscontract of freelance contracten (met factuur en geldig BTW nummer). 
  • Loonkost: de prestaties worden bijgehouden in een logboek. Een bedrag van max. 10% van de voorziene loonkost mag gebruikt worden voor overheadkosten, deze kosten moeten niet verantwoord worden (bv. verwarming, boekhouding, telefonie, bureautica, vervoer,....). Deze kosten zitten vervat in overhead en kunnen dus niet apart in rekening gebracht worden;
  • Freelance: We bespreken de opdracht en de noodzaak om dit freelance te doen. Voor diensten hou je een logboek bij als bijlage bij de factuur. Overhead wordt niet toegekend: deze kosten worden verrekend in de factuur. Voor producten vermeldt de factuur een duidelijke omschrijving van prestaties en tijdsinzet;
  • Loonkosten (ook freelance) moeten marktconform zijn. 
 • Projecten of activiteiten mogen niet dubbel gefinancierd worden. Elk project moet juist gebudgetteerd worden, bijkomende middelen voor dezelfde activiteiten aanvragen via districtsfonds kan niet.