home-page

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen en Tree Company bvba verwerkt.

Doel van de verwerking

We vragen je rijksregisternummer om te kunnen nagaan of je in district Antwerpen woont en minstens 13 jaar bent. Enkel deze personen mogen stemmen, omdat het over het belastinggeld van de inwoners van het district gaat. Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit doeleinde.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op stad Antwerpen rust.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft je persoonsgegevens door aan volgende partij(en): Tree Company bvba, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel. Zij bouwen en beheren het stemplatform.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je persoonsgegevens zullen gedurende 12 maanden bijgehouden worden door stad Antwerpen.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.

Je rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met burgerbegroting@antwerpen.be, 03 338 34 00.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt werden.

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
België
Tel 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel 02 274 48 00
Fax 02 274 48 35
contact@apd-gba.be

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.