Richtlijnen voor het indienen van ideeën

Wie mag ideeën indienen?

 • Zowel natuurlijk personen, feitelijke verenigingen, als erkende vzw’s mogen ideeën indienen voor de Burgerbegroting. De vzw’s moeten erkend zijn op het moment van de aanvraag. Feitelijke verenigingen moeten een bankrekening op naam van de vereniging hebben.
 • Je hoeft niet in district Antwerpen te wonen. Goede ideeën kunnen van overal komen.
 • Organisaties en personen kunnen uitgesloten worden, bv. omwille van openstaande schulden bij stad of district, of op basis van herhaalde negatieve ervaringen in voorgaande jaren, … Het districtscollege beslist hierover.   

 Welke ideeën kan je indienen?

 • Het idee moet passen binnen een thema en budget dat inwoners in vorige stappen van de Burgerbegroting hebben vastgelegd.  
 • Het idee moet binnen de bevoegdheden van district Antwerpen vallen.
 • Je kan een idee indienen om zelf of in groep te realiseren, of een idee dat het district uitvoert, of beide (bv het district plant een boom, de bewoners organiseren een feestje).
 • Het project moet gerealiseerd worden binnen één jaar.
 • Het project moet de inwoners van district Antwerpen ten goede komen. Bij voorkeur vindt het dan ook plaats in district Antwerpen. Bijvoorbeeld: Een uitstap met vrijwilligers uit het district naar de Kalmthoutse hei kan wel. Een theatergezelschap uit Borgerhout kan indienen, als de voorstellingen in district Antwerpen vertoond worden.
 • Evenementen moeten zo veel mogelijk openstaan voor alle bewoners van het district. Het aanbod wordt breed gecommuniceerd. In principe is het aanbod gratis, uitzonderingen moeten worden gemotiveerd en goedgekeurd. Projecten voor een kleine en/of besloten groep kunnen enkel mits grondige argumenten. Het districtscollege beslist hierover.
 • Het project vindt plaats in de publieke ruimte, of op privéterrein met een publiek karakter. Zo veel mogelijk inwoners moeten er gebruik van kunnen maken (bv regenwaterton aan voorgevel i.p.v. achtergevel).
 • De Burgerbegroting ondersteunt geen buitenlandse reizen, levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde, fondsenwerving en subsidiekanalen.
 • Het project moet bestaan uit nieuwe activiteiten of extra aanbod met een meerwaarde voor de inwoners. Een gekozen project kan maximum 3 jaar na elkaar ingediend worden.
 • Het project moet passen in de missie van de vereniging.
 • Grote partners die cruciaal zijn voor het project, moeten vooraf hun engagement geven (bv. woonmaatschappij, De Lijn, NMBS…).
 • Infrastructuurprojecten mogen niet gelinkt zijn aan een andere verbouwing.

Wat kan er in de publieke ruimte?

 • Als een evenement plaatsvindt in de publiek ruimte, dan zal je vooraf een evenementenaanvraag moeten doen bij de stad Antwerpen.
 • Elk idee mag ingediend worden. Onze experten bekijken dan of het idee past binnen de bevoegdheden van district Antwerpen (bv geen mobiliteit, geen afvalbeleid,…), kan gerealiseerd worden binnen de wettelijke voorschriften (bv doorgang brandweer) en de kwaliteitseisen (bv. voldoende wortelruimte voor bomen, … ). Samen zoeken we naar een haalbaar project (bv struiken i.p.v. bomen).
 • Infrastructuurprojecten kunnen enkel doorgaan in de publieke ruimte die beheerd wordt door district Antwerpen, dus niet in/op stedelijke of bovenlokale straten en pleinen (bijv. Groenplaats, Leien, Grote Markt,…).
 • Grote infrastructuurprojecten voor straten of pleinen die al in de meerjarenplanning zijn opgenomen worden komen niet in aanmerking.
 • Als er onderhoud en beheer nodig is, ook in de jaren na het project, dan worden daar vooraf duidelijke afspraken rond gemaakt. Die kost wordt ook begroot.

Hoeveel ideeën mag je indienen per jaar?

 • Een persoon of organisatie mag maximum 5 projecten aanvragen en/of realiseren
 • Je mag maximum 1 full time personeelslid (loonkost of freelance) aanvragen per organisatie, al dan niet gespreid over verschillende projecten. 

Voor welk budget mag je indienen?

 • Het idee moet passen binnen een thema en budget dat de inwoners in vorige stappen hebben vastgelegd. 
 • Een indiener kan maximum 50% van het totale budget van het thema vragen, al dan niet gespreid over verschillende projecten.
 • Alle bedragen zijn inclusief BTW.
 • Privépersonen en feitelijke verenigingen kunnen bedragen tot 7.500 EUR ontvangen voor eigen uitvoering. Vzw’s kunnen budgetten voor grotere projecten ontvangen.
 • Het project gaat kostenbewust om met het budget. Er wordt nagedacht over de meest efficiënte manier om een doel te bereiken (bv. materiaal huren i.p.v. kopen).
 • Investeringen/verbouwingen aan privé eigendom kunnen enkel als ze een publieke functie hebben. De meerwaarde van ingrepen moet voor inwoners van het district zijn.

Welke kosten mogen ingediend worden?

 • Werkingskosten voor het project: communicatie, logistiek, vervoer, huur lokalen (niet aan eigen organisatie), catering, materiaal, workshops, begeleiding, verzekeringen, vrijwilligersvergoedingen (binnen wettelijke maxima, richtprijs 5 euro per uur, enkel voor organisaties die ook vrijwilligersverzekering afsluiten) …
 • Investeringen: 
  • de ontvanger verbindt zich ertoe om duurzame investeringsgoederen tijdens de afschrijvingsperiode niet te verkopen maar te blijven gebruiken waarvoor ze zijn toegekend.
  • elektronisch materiaal wordt drie jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij aanpassing van capaciteit;
  • ander duurzaam materiaal (meubilair, vervoersmiddelen, …) wordt tien jaar gebruikt; binnen die tijd kan geen gelijkaardig materiaal worden aangevraagd, tenzij bij aanpassing van capaciteit;
  • bij defecten of diefstal wordt geen nieuw materiaal ter beschikking gesteld.
  • voor tweedehandsmateriaal gelden de garantieperiodes voorzien door de leverancier.
 • Loonkost: projecten mogen maximum 1VTE personeel aanwerven en  loonkosten inbrengen. Dit kan onder de vorm van aanwerving via een arbeidscontract of freelance-contracten (met factuur en geldig BTW nummer).
  • Loonkost: de prestaties worden bijgehouden in een logboek. Een bedrag van max. 10% van de voorziene loonkost mag gebruikt worden voor overheadkosten, deze kosten moeten niet verantwoord worden  (bv. verwarming, boekhouding, telefonie, bureautica, vervoer,....). Deze kosten zitten vervat in overhead en kunnen dus niet apart in rekening gebracht worden.
  • Freelance: Voor diensten hou je een logboek bij als bijlage bij de factuur. Overhead wordt niet toegekend: deze kosten worden verrekend in de factuur. Voor producten vermeldt de factuur een duidelijke omschrijving van prestaties en tijdsinzet.
  • Loonkosten (ook free-lance) moeten marktconform zijn. 
 • Het project mag beperkte inkomsten genereren, bv. een lage deelnamekost om no-show tegen te gaan. Deze inkomsten worden mee verrekend in het budget en afgetrokken van het subsidiebedrag.
 • Projecten of activiteiten mogen niet dubbel gefinancierd worden.